EFPP Suomen kansallinen verkosto
EFPP Finlands nationella nätverk

Ohjeita psykoterapiaan hakeutuvalle

- EFPP Suomen kansallinen verkosto ry:n hallitus

AIKUISTEN PSYKOANALYYTTINEN YKSILÖPSYKOTERAPIA

Aikuisten psykoanalyyttinen yksilöpsykoterapia on tavoitteellista, mielenterveyden ongelman tai häiriön poistamiseen tai lieventämiseen tähtäävää ammatillista toimintaa. Aikuisten psykoanalyyttisen psykoterapian tavoitteena on asiakkaan itsetuntemuksen ja itsehavainnointikyvyn ja psyykkisen kasvun edistäminen, mikä mahdollistaa mielensisäisten ja vuorovaikutussuhteissa ilmenevien ristiriitojen, niihin liittyvien erilaisten ongelmien ja oireiden usein pysyvän helpottumisen. Psykoanalyyttinen työ perustuu vuorovaikutukseen, jossa psykoterapiaan hakeutuneen omalla henkilökohtaisella psyykkisellä työskentelyllä on keskeinen merkitys, ja siitä voikin parhaiten hyötyä ihminen, joka on kiinnostunut omasta sisäisestä maailmastaan ja on valmis tutkimaan sitä vaikeuksiensa voittamiseksi. Psyykkinen muutos rakentuu jatkuvuudessa ja psykoterapiasuhde on muutosprosessin perusta.

Psyykkisten, psykosomaattisten, vuorovaikutuksellisten ja sosiaalisten ongelmien juuret voivat olla nykyhetkessä ja/tai asiakkaan aikaisemmissa elämänkokemuksissa. Psykoanalyyttisessa yksilöpsykoterapiassa pyritäänkin havainnoimaan ja ymmärtämään laaja-alaisesti asiakkaan toimintaan vaikuttavia ajankohtaisia ja hänen elämänhistoriaansa liittyviä tietoisia ja tiedostamattomia tekijöitä. Näitä tekijöitä ja niihin liittyviä tunnekokemuksia pyritään tiedostamaan, jäsentämään ja ymmärtämään tarkastelemalla niiden ilmenemistä ja muuttumista potilaan vuorovaikutussuhteissa, myös potilaan ja psykoterapeutin välillä. Tavoitteena on saada muutoksia niihin sisäistyneisiin itseen ja muihin liittyviin mielikuviin, jotka haittaavat nykyhetkeä. Omien vaille jäämisten ja kielteisten kokemusten sureminen mahdollistaa luopumisen odotuksista ja toiveista, jotka vaille jäämisten seurauksena ovat kulkeutuneet uusiin ihmissuhteisiin.

Psykoanalyyttisessa hoidossa ollaan kiinnostuneita tunteiden ja ajatusten ilmaisemisesta ja ilmenemisestä sekä puhumalla että ei-kielellisesti esimerkiksi ilmeiden, eleiden ja vaikenemisen kautta. Pyrkimyksenä on saada puheen piiriin eri tavoin ilmaistuja kokemuksia ja muistoja, jotka ovat voineet olla siihen asti potilaan vastaanotto- ja sietokyvyn ulottumattomissa. Vähemmän tietoiset ja tiedostamattomat tarpeet, motiivit, toiveet ja pelot tulevat esiin oireissa, käyttäytymisessä, toimintoina ja unissa. Luottamuksellinen suhde potilaan ja psykoterapeutin välillä mahdollistaa vaikeiden ja aikaisemmin sietämättömien tunteiden käsittelemisen ja läpityöstämisen ja siten psyykkisen eheytymisen. Psykoanalyyttisessa psykoterapiassa on tärkeää asiakkaan oma etenemistahti, ja myös etenemistä estävien tekijöiden ymmärtäminen.

Psykoterapeutit ovat Valviran hyväksymiä ammattinimikkeen saaneita mielenterveyden ammattilaisia, joita ohjaa alan lainsäädäntö. Psykoterapeutti ammattinimikkeen saaneita psykoterapeutteja löytyy alan koulutusyhteisöjen www- sivuilta (yhteystiedot tekstin lopussa) Pitkäkestoisessa psykoanalyyttisessa psykoterapiassa käydään yleensä 2-3 kertaa viikossa ja hoito voi kestää useampia vuosia. Psykoanalyysi on psykoanalyyttisista hoitomuodoista intensiivisin ja siinä tapaamisia on 3-5 viikossa ja hoito kestää yleensä useampia vuosia. Psykodynaamisessa lyhytpsykoterapiassa käydään 1-2 kertaa viikossa ja tapaamisia on ennalta sovittu määrä, esim. 10- 20 kpl.

Yksilöpsykoterapia maksaa yleensä 70 - 95 €/ käynti. Kela tukee aikuisten psykoanalyyttista psykoterapiaa kuntoutuksena 27-67-vuotialle työ- ja opiskelukyvyn edistämiseen, ylläpitämiseen ja palauttamiseen. Vuoden 2016 alusta Kelan maksama kuntoutustuki on 57,60 € / terapiatunti. Potilaan maksettavaksi jää omavastuuosuus, jonka suuruus riippuu psykoterapeutin taksasta. Maksimissaan Kelan tukea voi saada yhteensä 200 kerralle kolmen vuoden aikana. Saadakseen Kela-tuen psykoterapiaan hakeutuvan tulee hakea psykiatrian erikoislääkäriltä B-lausunto, minkä perusteella Kela myöntää tuen. Psykoterapian maksukäytännöistä sovitaan psykoterapeutin kanssa yhdessä laaditussa psykoterapiasopimuksessa. Psykoterapian alkuhaastatteluja on yleensä 1-3, ja potilas maksaa ne itse. Lisätietoja http://www.kela.fi/tyoikaisille_kuntoutuspsykoterapia

Rahoitusta voi saada myös lääkinnällisenä kuntoutuksena kuntien ja sairaanhoitopiirien kuntayhtymien Valtava-varoista. Vapaaehtoisesta sairauskuluvakuutuksesta on mahdollista saada psykoterapiaan rahoitusta, mikäli se sisältyy vakuutussopimuksen ehtoihin. Työterveyshuollon kautta voidaan joskus korvata lyhytkestoista psykoterapiaa. Seurakuntien perheasiainneuvottelukeskukset tarjoavat maksutonta psykoterapiaa aikuisille.

Psykoterapeutti ammattinimikkeen saaneiden psykoterapeuttien yhteystietoja löytyy alan koulutusyhteisöjen www- sivuilta:

Etelä-Karjalan Psykoterapiaseura ry. www.etelakarjalanpsykoterapiaseura.net

Finlands Svenska Psykoterapiförening r.f. www.finlands-svenska-psykoterapiforening.com

Föreningen för psykoanalytisk psykoterapi rf. www.psykoanalytisk-psykoterapi.net

Helsingin Psykoterapiaseura ry. www.helsinginpsykoterapiaseura.fi

Helsingin Psykoterapiayhdistys ry. Helsingfors Psykoterapiförening rf. www.helsinginpsykoterapiayhdistys.fi

Itä-Suomen Psykoterapiayhdistys ry. www.ispy.fi

Nuorisopsykoterapia-säätiö - Stiftelsen för ungdomspsykoterapi www.nuorisopsykoterapia.org

Pohjanmaan Psykoterapiaseura ry. www.pohjanmaanpsykoterapiaseura.fi

Psykoterapiasäätiö Monasteri www.www.monasteri.fi

Suomen Psykiatriyhdistys ry. www.psy.fi

Suomen Psykoanalyyttinen yhdistys www.psykoanalyysi.com

Suomen Taideterapiayhdistys ry. www.suomentaideterapiayhdistys.fi

Therapeia-säätiö www.therapeia-saatio.fi

Therapeia-yhdistys ry./Therapeia Society www.therapeia-yhdistys.fi

Kuva www.norden.org
copyright: efpp-finland.org      www.efpp-finland.org       www.efpp.org