kuva

OHJEITA PSYKOTERAPIAAN HAKEUTUVALLE

- EFPP Suomen kansallinen verkosto ry:n hallitus

⚫ PSYKOANALYYTTINEN RYHMÄPSYKOTERAPIA

Psykoanalyyttisen ryhmäpsykoterapian tavoitteena on ylläpitää ja edistää yksilön toiminta- ja työkykyä, henkistä tasapainoa sekä hyvinvointia. Se tukee myös itsenäisyyttä ja itsenäistä ajattelua sekä vapautumista erilaisista elämää kapeuttavista sosiaalisista peloista ja rajoitteista. Terapia auttaa ryhmän jäseniä kasvamaan yksilöinä ja selkiyttämään roolejaan niin työ- kuin yksityiselämässä. Ryhmäpsykoterapiaa voivat antaa Valviran hyväksymät nimikesuojatut psykoterapeutit, joilla on joko ryhmä(psyko)analyytikon tai ryhmäpsykoterapeutin koulutus.

Ryhmä hoitomuotona perustuu siihen tosiasiaan, että me kaikki synnymme ryhmään. Ensimmäinen pienryhmämme on kasvuperheemme. Elämämme eri vaiheissa toimimme aina jonkin ryhmän jäsenenä; koulussa, harrastuksissa, kaveripiireissä, perheen ja suvun keskellä, erilaisissa oppilaitoksissa ja työpaikoissa. Ryhmät voivat olla minuutta tukevia ja itsenäisyyttä edistäviä, mutta myös monella tavalla vaikeita tai jopa traumaattisia oman kehityksen ja itsetunnon kannalta. Sosiaalisen vuorovaikutuksen häiriöt ovatkin usein ihmisten psykologisten ongelmien taustalla. Siksi niitä on järkevää myös hoitaa sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, ryhmässä.

Ryhmäpsykoterapeuttisen hoidon tärkeimät työkalut ovat ryhmän jäsenten välinen vuorovaikutus, mahdollisuus samastua toisiin, ryhmän kannattelu ja terapeutin tarvittaessa antamat tulkinnat. Ryhmässä ei ole valmiiksi annettuja teemoja tai puheenvuoroja, vaan jokainen saa puhua mahdollisimman vapaasti siitä, mitä mielessä kulloinkin on. Terapeutti luo ryhmälle rajat ja huolehtii viime kädessä siitä, että kaikki tulevat kuulluiksi. Luottamus muihin ja ryhmän avoin vuorovaikutus antavat jäsenille mahdollisuuden tunnistaa ja käsitellä omien vaikeuksien ja ongelmien syitä ja seurauksia. Ryhmässä muut ryhmän jäsenet voivat tarjota uusia näkökulmia asioihin, ja voi olla, että yksilö huomaakin omiin ongelmiin löytyvän ihan uudenlaisia ratkaisuja aiempaan verrattuna.

Koska ihminen on usein sokea omalle käyttäytymiselleen, ryhmä auttaa antamalla palautetta. Tämä edesauttaa ryhmän jäseniä näkemään itsensä toisten silmin ja monesta eri näkökulmasta. Vastaavasti ryhmä mahdollistaa itsen näkemisen ja tunnistamisen muissa. Ryhmää onkin kutsuttu peilisaliksi, jossa kuva itsestä vähitellen kirkastuu ja muuttuu realistisemmaksi. Vaikka terapia ei ratkaisisikaan kaikkia elämän vaikeuksia, niin terapiaryhmässä on mahdollista oppia suhtautumaan itseensä ja muihin ihmisiin uudella tavalla.

Ryhmäpsykoterapeutin tehtävänä on kuunnella, kommentoida, kysyä, tukea ja tulkita ryhmän työskentelyä sekä yksittäisten jäsenten ongelmien tiedostamattomia syitä. Myös ryhmän jäsenet osallistuvat tähän pohdintaan omalla panoksellaan. Terapeutti pyrkii helpottamaan ryhmäläisten työskentelyä ja mahdollistamaan jokaisen omaa henkilökohtaisen kasvun prosessia. Työskentelyn kuluessa terapeutin huomio kiinnittyy aika ajoin enemmän ryhmään kokonaisuutena, välillä ryhmän sisällä olevien osaryhmien välisiin suhteisiin, välillä yksilön ja ryhmän tai ryhmän ja terapeutin välisiin asioihin ja välillä yksittäisen jäsenen esille tuomiin näkökulmiin. Kun ryhmä toimii vapaasti ja oivaltavasti, voi terapeutin rooli olla enemmän taustalla. Ryhmän pysähtyessä paikalleen tai eksyessä syrjäpoluille terapeutin tehtävänä on puuttua asioiden kulkuun tulkiten ja osoittaen sekä ottamalla enemmän aktiivista roolia ryhmässä. Terapeutti vastaa ryhmän turvallisuudesta ja sen toimivuudesta.

Psykoanalyyttisellä ryhmäpsykoterapialla voidaan hoitaa aikuisia, lapsia, nuoria ja vanhuksia. Ryhmäpsykoterapia soveltuu kaikille, joille voidaan suositella psykoterapiaa hoitomuodoksi. Se soveltuu hyvin mm. erilaisista masennus- ja/tai ahdistusoireista sekä sosiaalisista peloista kärsiville. Myös erilaiset sisäiset ristiriidat, traumat (esimerkiksi koulukiusaamisen aiheuttamat), ihmis- ja parisuhdeongelmat, erot ja menetykset, pitkittynyt työuupumus sekä mahdolliset tunne-elämän tai itsetunnon säätelyyn liittyvät vaikeudet soveltuvat hyvin ryhmässä hoidettaviksi. Joissain tapauksissa ryhmäpsykoterapia toimii myös hyvänä jatkohoitona yksilöpsykoterapian jälkeen.

Psykoterapiaryhmät koostuvat tavallisesti 6 - 8 asiakkaasta ja ryhmän terapeutista. Ne voivat olla joko lyhyt- tai pitkäkestoisia. Lyhytkestoiset ryhmät kokoontuvat viikoittain usein jonkin tietyn teeman ympärille noin 12 - 25 kertaa. Pitkäkestoiset ryhmät ovat joko määräaikaisia, esimerkiksi kestoltaan 3 vuotta tai jatkuvia eli täydentyviä ryhmiä. Määräaikaisissa ryhmissä jäsenet ovat yleensä koko terapiaprosessin ajan samoja. Täydentyvissä ryhmissä jäsenet vaihtuvat oltuaan ryhmässä sovitun ajan, jolloin ryhmässä on eri aikaan terapiaprosessin aloittaneita. Pitkäkestoiset ryhmät kokoontuvat yleensä kerran viikossa 1,5 tunnin istuntoon noin 3 - 4 vuoden ajan. Lasten pitkät ryhmäpsykoterapiat kokoontuvat tavallisimmin noin 2 vuoden ajan, ja niissä on yleensä 2 terapeuttia.

Tavallisin tapa hakea ryhmäpsykoterapeuttia ja itselle sopivaa psykoterapiaryhmää on internet (esimerkiksi www.suomenryhmapsykoterapia.fi tai www.ryhmaanalyysiyhdistys.fi ). Yhdistysten kotisivuilta löytyvät terapeuttien yhteystiedot. Alkavista psykoterapiaryhmistä saa tietoa myös esimer- kiksi psykiatristen poliklinikoiden henkilökunnalta, työterveyshuollosta ja lääkäriasemien psykiatreilta sekä lasten tapauksessa perheneuvoloista. Ryhmäpsykoterapian sopivuus siihen hakeutuvalle selvitetään 1 - 4 arviointikäynnillä, jotka potilas maksaa yleensä itse. Ryhmäpsykoterapia on kustannuksiltaan huomattavasti edullisempi hoitomuoto kuin yksilöpsykoterapia. Asiakas voi vastata terapian kustannuksista joko itse tai hakea esimerkiksi Kelan kuntoutustukea, jota voi saada enintään kolmeksi vuodeksi (max 200 kertaa). Ryhmäpsykoterapiaistunnon hinta vaihtelee yleensä n. 45 - 60 euron välillä, josta Kela korvaa 42,05 euroa. Rahoitusta voi saada myös lääkinnällisenä kuntoutuksena kuntien ja sairaanhoitopiirien kuntayhtymien kautta. Psykoanalyyttisiä ryhmäpsykoterapeutteja ja ryhmä(psyko)analyytikoita kouluttavat Suomen Ryhmäpsykoterapia ry ja Ryhmäanalyysiyhdistys ry yhdessä yliopistojen kanssa.

Lisätietoja:

Ryhmäanalyysiyhdistys ry. Förening för Gruppanalys rf.» www.ryhmaanalyysi.fi
Helsingin Psykoterapiaseura ry.» www.helsinginpsykoterapiaseura.fi

Norway
Norway
EFPPpic
conference

☆ EFPP Suomessa

The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy - Suomen kansallinen verkosto ry - Finlands nationella nätverk rf on psykoanalyyttistä psykoterapiakoulutusta antavien yhteisöjen ja niiden kouluttamien psykoterapeuttien yhdistys. Sen tarkoituksena on edistää ja kehittää psykoanalyyttistä psykoterapiaa Suomessa.

EFPP Suomen kansallinen verkosto on 1991 perustetun The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP) eli Euroopan Psykoanalyyttisen Psykoterapian Federaation jäsen. EFPP on Euroopan Unionin ja sen naapurimaiden alueella toimivien kansallisten psykoanalyyttisen psykoterapian verkostojen katto-organisaatio. EFPP:n 28 jäsenmaata ovat Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Israel, Italia, Kreikka, Kypros, Liettua, Luxemburg, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Serbia, Slovenia, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tsekin tasavalta, Ukraina, Venäjä, Viro, Yhdistyneet kuningaskunnat ja Turkki. Liitännäisjäsenmaita (associates) ovat Georgia, Kazakstan ja Latvia. Armenian, Bulgarian, Islannin ja Slovakian sektioilla on tarkkailijajäsenyys (observer).

EFPP:llä on verkostoja 28 jäsenmaassa ja edustaa yli 13 000 psykoanalyyttisesti suuntautunutta psykoterapeutttia.

EFPP pyrkii edistämään aikuisten, lasten ja nuorten sekä ryhmien psykoanalyyttisen psykoterapian ja sen sovellutuksien saatavuutta ja kehittämistä erityisesti julkisen sektorin mielenterveyspalveluna. Lasten ja nuorten sekä aikuisten psykoterapiakoulutuksille, ryhmäpsykoterapiakoulutuksille sekä pari- ja perhepsykoterapiakoulutuksille on määritetty yleiseurooppalaiset koulutusstandardit.
» Lisää EFPPstä

☆ EFPP i Finland

The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy - Suomen kansallinen verkosto ry - Finlands nationella nätverk rf är ett nationellt nätverk för organisationer och av dem skolade psykoterapeutermedlemmar med psykoanalytisk psykoterapeutisk inriktning. Dess målsättning är att främja och utveckla psykoanalytisk psykoterapi i Finland. EFPP i Finland är en nationell medlem i The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP), Federationen för Europas Psykoanalyutiska Psykoterapi (EFPP), en organisation som grundades 1991. EFPP verkar som en takorganisation for nationella nätverk inom psykoanalytisk psykoterapi inom länder hörande till EU samt i närstående länder. EFPP har 28 medlemsländer: Nederländerna, Belgien, Spanien, Irland, Israel, Italien, Grekland, Cypern, Lettland, Luxemburg, Norge, Portugal, Polen, Frankrike, Rumänien, Sverige, Tyskland, Serbien, Slovenien, Finland, Schweiz, Danmark, Tjeckien, Ukraina, Ryssland, Estland, Storbritannien och Turkiet. Följande länder har status som associerade: Georgien, Kazakstan, och Latvien. Sektioner i Armenian, Bulgarian, Island och Slovakien har observatörsstatus.

EFPP har medlemmar och nätverk i 28 länder och representerar över 13 000 psykoanalytiskt orienterade psykoterapeuter.

EFPP eftersträvar att främja tillgängligheten och utvecklingen av psykoanalytisk psykoterapi samt dess applikationer främst inom den offentliga sektorn för mentalvårdstränster. Alleuropeiska skolningsstandarder har definierats for skolningen inom individualpsykoterapi med vuxna, psykoterapi med barn och ungdomar, psykoanalytisk gruppsykoterapi samt psykoanalytisk par- och familjeterapi.
» Mera om EFPP

☆ EFPP in Finland

The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy - Suomen kansallinen verkosto ry - Finlands nationella nätverk rf is the Finnish national network of organisations and of these educated psychotherapists within psychoanalytic psychotherapy. Its objectives are to support and develop psychoanalytic psychotherapy in Finland. EFPP in Finland is a national member within the The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP) established in 1991. The EFPP is a European umbrella organisation within psychoanalytic psychotherapy in countries within the EU as well as in related countries. The EFPP represents some 13,000 psychoanalytic psychotherapists and has national member networks in 28 countries: Belgium, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Republic of Ireland, Israel, Italy, Lithuania, Luxembourg, The Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russia, Serbia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, The United Kingdom, Ukraine. The following countries have been accepted for associate member status: Georgia, Kazakhstan, and Latvia. Sections in Armenia, Bulgaria, Iceland, and Slovakia have observer status.

EFPP strives to support the availability and development of psychoanalytic psychotherapy and their applications above all within the public mental health sector. European training standards for psychoanalytic psychotherapists have been set up within the segments of adult, child and adolescent, group and couple and family psychoanalytic psychotherapy.
» The EFPP organisation


EFPP Yhteystiedot

S-pstiosoite@email.com

Postiosoite P.Box.?


Powered by creantis™