kuva

OHJEITA PSYKOTERAPIAAN HAKEUTUVALLE

- EFPP Suomen kansallinen verkosto ry:n hallitus

⚫ PSYKOANALYYTTINEN PARI- JA PERHETERAPIA

Hoidon aiheet perhe- tai pariterapialla ovat laajat. Hoitoa voidaan soveltaa: - yksittäisen perheenjäsenen mielenterveyshäiriöihin, niitten ilmenemiseen sekä perheenjäsenen sisäisessä psykologiassa että hänen vuorovaikutuspsykologiassaan

- perheen vaikeisiin konfliktitilanteisiin
- perheen vuorovaikutuksen häiriöihin
- perheen elämänkaaren ns. normaalikriiseihin
- perheen traumaattisten kriisien aiheuttamien ongelmiin
- muiden psykoterapiamuotojen tukihoitona.

Pari- tai perheterapiaan hakeudutaan tilanteissa, joissa parin ja /tai perheen elämä on jostakin yllä mainituista syystä vaikeutunut. Niiden seurauksena perheen ihmissuhteissa ilmenee ongelmia ja ristiriitoja, joita perhe ei pysty ratkaisemaan tyydyttävällä tavalla. Kriisissä perheenjäsenten vuorovaikutus on kielteisessä kehässä, josta on vaikea irrottautua. Perheen vaikeudet voivat liittyä perheen normaaliin kehitykseen kuuluviin vaiheisiin, kuten lasten syntymään, lasten itsenäistymiseen, sekä lasten kasvun ja kehityksen myötä myös vanhemmissa aktivoituviin psyykkisen kasvun haasteisiin. Perheenjäsenten vakavat sairaudet tai kuolema voivat lamaannuttaa perheen siten, että voimavarat arjesta selviytymiseen ehtyvät. Vanhempien parisuhteen kriisit ja uhka perheen hajoamisesta, mutta myös uusperheen synty uhkineen ja uusine mahdollisuuksineen ovat usein syynä pari- tai perheterapiaan hakeutumiseen.

Pari- ja perhepsykoterapia toteutuu 60- 90 minuutin kestoisissa tapaamisissa, jotka voivat toteutua viikoittain tai joka toinen viikko. Terapian päättymisvaiheessa tapaamiset voivat toteutua harvemmin, esimerkiksi 3 - 4 viikon välein. Terapia alkaa arviointikäynneillä, joiden perusteella keskustellaan alkaneesta yhteistyöstä ja tehdään terapiasopimus. Perheterapian kesto vaihtelee rajatusta 10 kerran tapaamisista vuosien kestoiseen prosessiin. Perheterapiassa voi olla mukana perheenjäseniä useasta sukupolvesta. Pariterapia toteutuu puolisoiden ja terapeutin välisissä keskusteluissa.

Pari- ja perhepsykoterapiassa pyritään tunnistamaan ja tutkimaan niitä asioita ja ilmiöitä, jotka aiheuttavat, laukaisevat tai ylläpitävät perheen vaikeuksia. Vaikeudet ilmenevät perheen tunne- elämässä, ajankohtaisissa vuorovaikutuskuvioissa ja vuorovaikutuksen häiriöissä, sekä estävät rakentavia ratkaisuja, joilla ne voisivat muuttua perheen hyvinvointia edistäviksi. Sukupolvelta toiselle perheissä siirtyvät vuorovaikutustavat, yksilöiden erillisyyden ja itsenäisyyden aste, tavat ilmaista tunteita ja kyky huolehtia toisista. Sukupuun tutkiminen avaa koko perheelle sen sukujen historiaan ja perhesuhteisiin liittyviä vuorovaikutuksen muotoja, jotka saattavat tehdä ymmärrettäväksi joittenkin ongelmien syntymisen ja tehdä mahdolliseksi niitten helpottumisen. Lasten ollessa mukana terapiassa käytetään keskustelujen lisäksi lasten ikätasoon soveltuvia menetelmiä, esimerkiksi satuja, leikkiä, pelejä ja piirtämistä.

Paripsykoterapiassa tutkitaan, tunnistetaan ja pyritään ymmärtämään sekä hoitamaan parin yhteistä suhdedynamiikkaa, sisäistettyjä parisuhteita ja niiden kytkeytymistä kummankin kasvuhistorian kokemuksiin. Tutkimalla ja tunnistamalla oman kasvuhistoriansa kokemuksia puolisot voivat löytää ymmärrystä toisiaan että itsessä heränneitä tunnekokemuksia ja käyttäytymistä kohtaan. Oman suku- ja perhehistorian tunteminen auttaa puolisoita tunnistamaan sekä kiitollisuutta herättävät hyvät asiat, että läheisyyttä ja hyvinvointia estävät asiat, joita ei halua toistaa omassa perheessään. Paripsykoterapia on mahdollisuus molempien psyykkisen kasvun etenemiseen, vanhemmuuden toteutumiseen ja seksuaalisen hyvinvoinnin vahvistumiseen.

Avioeron yhteydessä tai uuden suhteen alkuun liittyvissä ongelmissa paripsykoterapia voi auttaa vanhempia ymmärtämään eron merkitystä myös lapsille ja löytämään uuteen elämään ratkaisuja, joissa lasten etu toteutuu parhaalla mahdollisella tavalla. Vaikka puolisoiden välinen suhde päättyisi eroon, terapia voi jatkua vanhemmuusterapiana. Silloin terapian tavoitteena on auttaa vanhempia kunnioittamaan toisiaan yhteisten lastensa vanhempina, mahdollistamaan molempien säilymisen lasten elämässä sekä toimimaan yhteistyössä lapsiin liittyvien asioiden hoidossa.

Pari- ja perheterapian kustannuksiin voi saada Kela-korvausta.

Norway
Norway
EFPPpic
conference

☆ EFPP Suomessa

The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy - Suomen kansallinen verkosto ry - Finlands nationella nätverk rf on psykoanalyyttistä psykoterapiakoulutusta antavien yhteisöjen ja niiden kouluttamien psykoterapeuttien yhdistys. Sen tarkoituksena on edistää ja kehittää psykoanalyyttistä psykoterapiaa Suomessa.

EFPP Suomen kansallinen verkosto on 1991 perustetun The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP) eli Euroopan Psykoanalyyttisen Psykoterapian Federaation jäsen. EFPP on Euroopan Unionin ja sen naapurimaiden alueella toimivien kansallisten psykoanalyyttisen psykoterapian verkostojen katto-organisaatio. EFPP:n 28 jäsenmaata ovat Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Israel, Italia, Kreikka, Kypros, Liettua, Luxemburg, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Serbia, Slovenia, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tsekin tasavalta, Ukraina, Venäjä, Viro, Yhdistyneet kuningaskunnat ja Turkki. Liitännäisjäsenmaita (associates) ovat Georgia, Kazakstan ja Latvia. Armenian, Bulgarian, Islannin ja Slovakian sektioilla on tarkkailijajäsenyys (observer).

EFPP:llä on verkostoja 28 jäsenmaassa ja edustaa yli 13 000 psykoanalyyttisesti suuntautunutta psykoterapeutttia.

EFPP pyrkii edistämään aikuisten, lasten ja nuorten sekä ryhmien psykoanalyyttisen psykoterapian ja sen sovellutuksien saatavuutta ja kehittämistä erityisesti julkisen sektorin mielenterveyspalveluna. Lasten ja nuorten sekä aikuisten psykoterapiakoulutuksille, ryhmäpsykoterapiakoulutuksille sekä pari- ja perhepsykoterapiakoulutuksille on määritetty yleiseurooppalaiset koulutusstandardit.
» Lisää EFPPstä

☆ EFPP i Finland

The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy - Suomen kansallinen verkosto ry - Finlands nationella nätverk rf är ett nationellt nätverk för organisationer och av dem skolade psykoterapeutermedlemmar med psykoanalytisk psykoterapeutisk inriktning. Dess målsättning är att främja och utveckla psykoanalytisk psykoterapi i Finland. EFPP i Finland är en nationell medlem i The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP), Federationen för Europas Psykoanalyutiska Psykoterapi (EFPP), en organisation som grundades 1991. EFPP verkar som en takorganisation for nationella nätverk inom psykoanalytisk psykoterapi inom länder hörande till EU samt i närstående länder. EFPP har 28 medlemsländer: Nederländerna, Belgien, Spanien, Irland, Israel, Italien, Grekland, Cypern, Lettland, Luxemburg, Norge, Portugal, Polen, Frankrike, Rumänien, Sverige, Tyskland, Serbien, Slovenien, Finland, Schweiz, Danmark, Tjeckien, Ukraina, Ryssland, Estland, Storbritannien och Turkiet. Följande länder har status som associerade: Georgien, Kazakstan, och Latvien. Sektioner i Armenian, Bulgarian, Island och Slovakien har observatörsstatus.

EFPP har medlemmar och nätverk i 28 länder och representerar över 13 000 psykoanalytiskt orienterade psykoterapeuter.

EFPP eftersträvar att främja tillgängligheten och utvecklingen av psykoanalytisk psykoterapi samt dess applikationer främst inom den offentliga sektorn för mentalvårdstränster. Alleuropeiska skolningsstandarder har definierats for skolningen inom individualpsykoterapi med vuxna, psykoterapi med barn och ungdomar, psykoanalytisk gruppsykoterapi samt psykoanalytisk par- och familjeterapi.
» Mera om EFPP

☆ EFPP in Finland

The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy - Suomen kansallinen verkosto ry - Finlands nationella nätverk rf is the Finnish national network of organisations and of these educated psychotherapists within psychoanalytic psychotherapy. Its objectives are to support and develop psychoanalytic psychotherapy in Finland. EFPP in Finland is a national member within the The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP) established in 1991. The EFPP is a European umbrella organisation within psychoanalytic psychotherapy in countries within the EU as well as in related countries. The EFPP represents some 13,000 psychoanalytic psychotherapists and has national member networks in 28 countries: Belgium, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Republic of Ireland, Israel, Italy, Lithuania, Luxembourg, The Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russia, Serbia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, The United Kingdom, Ukraine. The following countries have been accepted for associate member status: Georgia, Kazakhstan, and Latvia. Sections in Armenia, Bulgaria, Iceland, and Slovakia have observer status.

EFPP strives to support the availability and development of psychoanalytic psychotherapy and their applications above all within the public mental health sector. European training standards for psychoanalytic psychotherapists have been set up within the segments of adult, child and adolescent, group and couple and family psychoanalytic psychotherapy.
» The EFPP organisation


EFPP Yhteystiedot

S-pstiosoite@email.com

Postiosoite P.Box.?


Powered by creantis™