kuva

OHJEITA PSYKOTERAPIAAN HAKEUTUVALLE

- EFPP Suomen kansallinen verkosto ry:n hallitus

⚫ PSYKOANALYYTTINEN LASTEN JA NUORTEN PSYKOTERAPIA

Lasten psykoterapiasta

Psykoterapiaa voidaan suositella lapselle lastenpsykiatristen tutkimusten jälkeen, jos lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvien pulmien arvioidaan vaativan niihin erikoistuneen ammattilaisen apua. Lapsen psykoterapia käynnistyy alkuarvioinnilla, jonka aikana psykoterapeutti tapaa lapsen vanhempia/huoltajia ja lasta useimmiten sekä erikseen että yhdessä tutustuen näin lapsen ja perheen tilanteeseen. Psykoterapiasopimus tehdään yhdessä vanhempien kanssa.

Psykoterapian aikana lapsi tulee psykoterapeutin vastaanotolle saatettuna, erikseen järjestetyllä kuljetuksella tai itse kävellen tai julkisilla kulkuneuvoilla, mikäli se on riittävän turvallista. Käyntejä on yleensä 1-3 viikossa ja ne kestävät 45-60 min. Vanhemmille järjestetään omat käynnit lapsen terapian ja oman vanhemmuuden tueksi joko lapsen terapeutin tai hänen kanssaan yhteistyötä tekevän toisen työntekijän kanssa. Mitä pienempi lapsi on, sitä keskeisempää on lapsen terapeutin ja vanhempien yhteistyö. Vanhempien antamien tietojen avulla terapeutti voi paremmin ymmärtää lapsen terapiatunneilla tuomia tilanteita ja suhdekuvioita. Myöhemmin hän voi selventää vanhemmille tätä ymmärrystään. Terapeutti tekee myös vanhempien suostumuksella yhteistyötä muiden lapsen hoidosta vastaavien tahojen kuten päiväkodin ja koulun kanssa. Lisäksi hän osallistuu lasta hoitavan tahon kanssa tätä koskeviin hoitoneuvotteluihin yhdessä perheen kanssa.

Psykoterapiassa työskennellään yhdessä lapsen kanssa hänen jokapäiväistä elämäänsä haittaavien ongelmien ja ristiriitojen helpottamiseksi ja ratkaisemiseksi. Alkuvaiheessa on tärkeää yhteistyösuhteen vähittäinen muodostuminen. Lapsen psykoterapia on luonteeltaan toiminnallista, lapsi "kertoo" elämäntilanteestaan keskustelun ohella leikin ja pelien muodossa. Tunteenomaisessa suhteessa terapeuttiin peilautuvat hänen ongelmansa ja ihmissuhteensa. Lapsen kanssa tarkastellaan esille tulevia tapahtumia ja niihin liittyviä tunteita. Pyritään selventämään tapahtumia, löytämään niille merkityksiä sekä antamaan tunteille nimiä ja sisältöä. Yhdessä lapsen kanssa haetaan ymmärrystä sille, mitä hänelle on tapahtunut ja miksi. Näin löydetään vähitellen yhteys lapsen kokemaan. Samalla lapselle kehittyy kykyä itsenäisesti paremmin havaita ja ymmärtää itseään, ominaisuuksiaan, kykyjään ja heikkouksiaan sekä tavallisen arkipäivän ongelmia. Psykoterapiaprosessin tavoitteena on auttaa lasta myös havaitsemaan ja ymmärtämään millaiset ongelmat pyrkivät toistumaan hänen elämässään ja löytämään niihin uusia ratkaisuja. Lapsen tunne-elämän kehitystasosta riippuen ratkaisuja voidaan löytää leikin kautta ja - ellei lapsi kykene leikkimään - auttaa lasta löytämään kyky leikkiä. Leikkiin ja etenkin peleihin liittyvien sääntöjen avulla voidaan työstää lapsen kykyä asettaa itselleen tavoitteita, sietää pettymyksiä ja havaita ulkoisten ja sisäisten rajojen merkitys.

Lastenpsykoterapeutti on terapiatilanteessa aktiivisesti mukana: havaintoja tehden, sanallistaen, dramatisoiden, empaattisesti eläytyen, tunteita nimeten ja tulkiten. Lapsen leikki ja vuorovaikutus terapeutin kanssa on keskeinen väylä lapsen ymmärtämiseen ja tervehtymiseen. Terapeutti pyrkii keskittymään kehityksen ja kasvun kannalta keskeisiin kysymyksiin. Terapeutti asettaa myös todellisia rajoja lapsen käyttäytymiselle ja tunneilmaisulle, jolloin on mahdollista "tässä ja nyt" käsitellä ja ymmärtää rajojen asettamiseen liittyviä tunnereaktioita.

Nuorten psykoterapiasta Nuoren psykoterapia saattaa varhaisnuoruusvaiheessa muistuttaa osin lapsen psykoterapiaa, mutta mitä pidemmälle nuoruusikä etenee, sitä enemmän se alkaa muistuttaa aikuisen psykoterapiaa, omaten silti aivan omia erityispiirteitä. Nuoren psykoterapia on itseensä tutustumista ja se tapahtuu pitkälti puhumisen kautta, mutta sen osana saattaa olla myös esimerkiksi pelejä, piirtämistä tai musiikkia.

Nuorten psykoterapioissa tärkeinä tavoitteina ovat nuoruusiälle keskeisten kehitystehtävien ratkaisemisen auttaminen. Mm. lapsuuden tunnesuhteiden työstäminen auttaa irtautumista lapsenomaisesta tunnesuhteesta vanhempiin tai hoitaviin aikuisiin. Myös uusien tärkeiden ja iänmukaisten tunnesuhteiden luominen ja nuoruusikäisen ruumiin ja seksuaalisuuden haltuunottaminen ovat nuoren kehitystehtäviä. Psykoterapeutista tulee hänelle tärkeä kehitysobjekti. Vanhemmat ovat taustatukena nuoren psykoterapiassa ja heillä on usein omat tapaamisensa toisen työntekijän luona.

Lisätietoja:

Suomen Lasten ja Nuorisopsykoterapiayhdistys» www.lastenjanuortenpsykoterapia.fi
Nuorisopsykoterapia-säätiö - Stiftelsen för ungdomspsykoterapi» www.nuorisopsykoterapia.org

Norway
Norway
EFPPpic
conference

☆ EFPP Suomessa

The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy - Suomen kansallinen verkosto ry - Finlands nationella nätverk rf on psykoanalyyttistä psykoterapiakoulutusta antavien yhteisöjen ja niiden kouluttamien psykoterapeuttien yhdistys. Sen tarkoituksena on edistää ja kehittää psykoanalyyttistä psykoterapiaa Suomessa.

EFPP Suomen kansallinen verkosto on 1991 perustetun The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP) eli Euroopan Psykoanalyyttisen Psykoterapian Federaation jäsen. EFPP on Euroopan Unionin ja sen naapurimaiden alueella toimivien kansallisten psykoanalyyttisen psykoterapian verkostojen katto-organisaatio. EFPP:n 28 jäsenmaata ovat Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Israel, Italia, Kreikka, Kypros, Liettua, Luxemburg, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Serbia, Slovenia, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tsekin tasavalta, Ukraina, Venäjä, Viro, Yhdistyneet kuningaskunnat ja Turkki. Liitännäisjäsenmaita (associates) ovat Georgia, Kazakstan ja Latvia. Armenian, Bulgarian, Islannin ja Slovakian sektioilla on tarkkailijajäsenyys (observer).

EFPP:llä on verkostoja 28 jäsenmaassa ja edustaa yli 13 000 psykoanalyyttisesti suuntautunutta psykoterapeutttia.

EFPP pyrkii edistämään aikuisten, lasten ja nuorten sekä ryhmien psykoanalyyttisen psykoterapian ja sen sovellutuksien saatavuutta ja kehittämistä erityisesti julkisen sektorin mielenterveyspalveluna. Lasten ja nuorten sekä aikuisten psykoterapiakoulutuksille, ryhmäpsykoterapiakoulutuksille sekä pari- ja perhepsykoterapiakoulutuksille on määritetty yleiseurooppalaiset koulutusstandardit.
» Lisää EFPPstä

☆ EFPP i Finland

The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy - Suomen kansallinen verkosto ry - Finlands nationella nätverk rf är ett nationellt nätverk för organisationer och av dem skolade psykoterapeutermedlemmar med psykoanalytisk psykoterapeutisk inriktning. Dess målsättning är att främja och utveckla psykoanalytisk psykoterapi i Finland. EFPP i Finland är en nationell medlem i The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP), Federationen för Europas Psykoanalyutiska Psykoterapi (EFPP), en organisation som grundades 1991. EFPP verkar som en takorganisation for nationella nätverk inom psykoanalytisk psykoterapi inom länder hörande till EU samt i närstående länder. EFPP har 28 medlemsländer: Nederländerna, Belgien, Spanien, Irland, Israel, Italien, Grekland, Cypern, Lettland, Luxemburg, Norge, Portugal, Polen, Frankrike, Rumänien, Sverige, Tyskland, Serbien, Slovenien, Finland, Schweiz, Danmark, Tjeckien, Ukraina, Ryssland, Estland, Storbritannien och Turkiet. Följande länder har status som associerade: Georgien, Kazakstan, och Latvien. Sektioner i Armenian, Bulgarian, Island och Slovakien har observatörsstatus.

EFPP har medlemmar och nätverk i 28 länder och representerar över 13 000 psykoanalytiskt orienterade psykoterapeuter.

EFPP eftersträvar att främja tillgängligheten och utvecklingen av psykoanalytisk psykoterapi samt dess applikationer främst inom den offentliga sektorn för mentalvårdstränster. Alleuropeiska skolningsstandarder har definierats for skolningen inom individualpsykoterapi med vuxna, psykoterapi med barn och ungdomar, psykoanalytisk gruppsykoterapi samt psykoanalytisk par- och familjeterapi.
» Mera om EFPP

☆ EFPP in Finland

The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy - Suomen kansallinen verkosto ry - Finlands nationella nätverk rf is the Finnish national network of organisations and of these educated psychotherapists within psychoanalytic psychotherapy. Its objectives are to support and develop psychoanalytic psychotherapy in Finland. EFPP in Finland is a national member within the The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP) established in 1991. The EFPP is a European umbrella organisation within psychoanalytic psychotherapy in countries within the EU as well as in related countries. The EFPP represents some 13,000 psychoanalytic psychotherapists and has national member networks in 28 countries: Belgium, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Republic of Ireland, Israel, Italy, Lithuania, Luxembourg, The Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russia, Serbia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, The United Kingdom, Ukraine. The following countries have been accepted for associate member status: Georgia, Kazakhstan, and Latvia. Sections in Armenia, Bulgaria, Iceland, and Slovakia have observer status.

EFPP strives to support the availability and development of psychoanalytic psychotherapy and their applications above all within the public mental health sector. European training standards for psychoanalytic psychotherapists have been set up within the segments of adult, child and adolescent, group and couple and family psychoanalytic psychotherapy.
» The EFPP organisation


EFPP Yhteystiedot

S-pstiosoite@email.com

Postiosoite P.Box.?


Powered by creantis™