kuva

OHJEITA PSYKOTERAPIAAN HAKEUTUVALLE

- EFPP Suomen kansallinen verkosto ry:n hallitus

⚫ PSYKOANALYYTTINEN KUVATAIDEPSYKOTERAPIA

Psykoanalyyttinen kuvataidepsykoterapia on psykoanalyyttisen psykoterapian erityismuoto, jossa vuorovaikutus asiakkaan ja kuvataidepsykoterapeutin välillä tapahtuu yhdistämällä kuvallinen ja sanallinen itseilmaisu. Kuvallinen itseilmaisu tarkoittaa asiakkaan tunteiden ja ajatusten ilmaisemista erilaisin kuvataiteen menetelmin (piirtäminen, maalaaminen, muovaaminen, kollaasityöt). Kuvataidepsykoterapia ei edellytä asiakkaalta taiteellista lahjakkuutta tai harrastuneisuutta.

Psykoanalyyttisessa kuvataidepsykoterapiassa tavoitteena on tunneyhteyden saaminen oireiden ja psyykkisen kärsimyksen taustalla oleviin tietoisiin ja etenkin vähemmän tietoisiin ja tiedostamattomiin tekijöihin - ajatuksiin, käsityksiin, kuvitelmiin ja muistoihin. Kuvallisen itseilmaisun on todettu edesauttavan erilaisten vaikeiksi koettujen tunteiden tunnistamista ja erittelyä sekä niiden saamista sanalliseen käsittelyyn. Kuvat voivat toimia unen tavoin nostaen tietoisuuteen tiedostamattomia merkityksiä. Kliininen kokemus osoittaa, että traumaattisiksi koettujen tapahtumien kohtaaminen voi tuntua siedettävämmältä, kun vaikeat kokemukset saadaan ensin ulkoistuttua kuvalliseen muotoon, jota katsella ikään kuin ulkopuolisen silmin etäämmältä. Asiakkaan psyykkinen tilanne määrittää kuvataideterapian ensisijaisen tavoitteen kussakin terapian vaiheessa.

Psykoanalyyttisessa traumakuvataidepsykoterapiassa ei manipuloida asiakasta tekemään tai kokemaan sellaista, joka ei lähde hänestä itsestä liikkeelle. Psykoanalyyttiselle kuvataidepsykoterapialle on tunnusomaista terapiatilanteessa aktivoituvien tunnereaktioiden tutkiminen suhteessa terapeuttiin, kuvallisiin teoksiin ja taidevälineisiin. Samankaltaisia kokemuksia on saatettu kokea muissakin ihmissuhteissa nykyisessä elämässä ja menneisyyden eri ikävaiheissa. Pyrkimyksenä on edesauttaa oman aidon itsen, sen todellisten kykyjen ja taitojen löytämistä luovaa kuvallista itseilmaisua käyttäen. Terapiasuhdetta ja kuvia tutkimalla voidaan tunnistaa/tiedostaa ihmissuhteita vääristäviä ja haittaavia vuorovaikutuskuvioita ja käynnistää uudenlainen ajattelu. Kyse on muuttumisesta niin sisäisessä tunnemaailmassa kuin ihmissuhteissa. Kuvallisten mielikuvien tutkimisen kautta saadaan lisäsyvyyttä itsetutkisteluprosessiin.

Kuvataidepsykoterapia soveltuu kaikkien ikäryhmien ja hyvin erilaisten psyykkisten, psykosomaattisten ja neurologisten häiriöiden hoitoon ja kuntoutukseen. Oleellista on asiakkaan oma halu käyttää kuvallista itseilmaisua hoidossaan itsetuntemuksen kasvun tarkoituksessa. Kuvataidepsykoterapian soveltuvuus arvioidaan erillisillä haastattelukäynneillä. Sitä toteutetaan yksilö-, ryhmä- tai perheterapiana. K uvataidepsykoterapia edellyttää turvallista hoitosuhdetta menetelmään koulutuksen saaneen ammattihenkilön kanssa ja menetelmään soveltuvissa puitteissa. Psykoanalyyttisella kuvataidepsykoterapeutilla on vähintään erityistason psykoterapeuttikoulutus ja Valviran myöntämä psykoterapeuttinimike sekä kuvataidepsykoterapian täydennyskoulutus. Kuvataidepsykoterapiaa voidaan toteuttaa Kelan kuntoutuspsykoterapiana.

Lisätietoja:

Suomen Taideterapiayhdistys ry. www.suomentaideterapiayhdistys.fi

Norway
Norway
EFPPpic
conference

☆ EFPP Suomessa

The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy - Suomen kansallinen verkosto ry - Finlands nationella nätverk rf on psykoanalyyttistä psykoterapiakoulutusta antavien yhteisöjen ja niiden kouluttamien psykoterapeuttien yhdistys. Sen tarkoituksena on edistää ja kehittää psykoanalyyttistä psykoterapiaa Suomessa.

EFPP Suomen kansallinen verkosto on 1991 perustetun The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP) eli Euroopan Psykoanalyyttisen Psykoterapian Federaation jäsen. EFPP on Euroopan Unionin ja sen naapurimaiden alueella toimivien kansallisten psykoanalyyttisen psykoterapian verkostojen katto-organisaatio. EFPP:n 28 jäsenmaata ovat Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Israel, Italia, Kreikka, Kypros, Liettua, Luxemburg, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Serbia, Slovenia, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tsekin tasavalta, Ukraina, Venäjä, Viro, Yhdistyneet kuningaskunnat ja Turkki. Liitännäisjäsenmaita (associates) ovat Georgia, Kazakstan ja Latvia. Armenian, Bulgarian, Islannin ja Slovakian sektioilla on tarkkailijajäsenyys (observer).

EFPP:llä on verkostoja 28 jäsenmaassa ja edustaa yli 13 000 psykoanalyyttisesti suuntautunutta psykoterapeutttia.

EFPP pyrkii edistämään aikuisten, lasten ja nuorten sekä ryhmien psykoanalyyttisen psykoterapian ja sen sovellutuksien saatavuutta ja kehittämistä erityisesti julkisen sektorin mielenterveyspalveluna. Lasten ja nuorten sekä aikuisten psykoterapiakoulutuksille, ryhmäpsykoterapiakoulutuksille sekä pari- ja perhepsykoterapiakoulutuksille on määritetty yleiseurooppalaiset koulutusstandardit.
» Lisää EFPPstä

☆ EFPP i Finland

The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy - Suomen kansallinen verkosto ry - Finlands nationella nätverk rf är ett nationellt nätverk för organisationer och av dem skolade psykoterapeutermedlemmar med psykoanalytisk psykoterapeutisk inriktning. Dess målsättning är att främja och utveckla psykoanalytisk psykoterapi i Finland. EFPP i Finland är en nationell medlem i The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP), Federationen för Europas Psykoanalyutiska Psykoterapi (EFPP), en organisation som grundades 1991. EFPP verkar som en takorganisation for nationella nätverk inom psykoanalytisk psykoterapi inom länder hörande till EU samt i närstående länder. EFPP har 28 medlemsländer: Nederländerna, Belgien, Spanien, Irland, Israel, Italien, Grekland, Cypern, Lettland, Luxemburg, Norge, Portugal, Polen, Frankrike, Rumänien, Sverige, Tyskland, Serbien, Slovenien, Finland, Schweiz, Danmark, Tjeckien, Ukraina, Ryssland, Estland, Storbritannien och Turkiet. Följande länder har status som associerade: Georgien, Kazakstan, och Latvien. Sektioner i Armenian, Bulgarian, Island och Slovakien har observatörsstatus.

EFPP har medlemmar och nätverk i 28 länder och representerar över 13 000 psykoanalytiskt orienterade psykoterapeuter.

EFPP eftersträvar att främja tillgängligheten och utvecklingen av psykoanalytisk psykoterapi samt dess applikationer främst inom den offentliga sektorn för mentalvårdstränster. Alleuropeiska skolningsstandarder har definierats for skolningen inom individualpsykoterapi med vuxna, psykoterapi med barn och ungdomar, psykoanalytisk gruppsykoterapi samt psykoanalytisk par- och familjeterapi.
» Mera om EFPP

☆ EFPP in Finland

The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy - Suomen kansallinen verkosto ry - Finlands nationella nätverk rf is the Finnish national network of organisations and of these educated psychotherapists within psychoanalytic psychotherapy. Its objectives are to support and develop psychoanalytic psychotherapy in Finland. EFPP in Finland is a national member within the The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP) established in 1991. The EFPP is a European umbrella organisation within psychoanalytic psychotherapy in countries within the EU as well as in related countries. The EFPP represents some 13,000 psychoanalytic psychotherapists and has national member networks in 28 countries: Belgium, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Republic of Ireland, Israel, Italy, Lithuania, Luxembourg, The Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russia, Serbia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, The United Kingdom, Ukraine. The following countries have been accepted for associate member status: Georgia, Kazakhstan, and Latvia. Sections in Armenia, Bulgaria, Iceland, and Slovakia have observer status.

EFPP strives to support the availability and development of psychoanalytic psychotherapy and their applications above all within the public mental health sector. European training standards for psychoanalytic psychotherapists have been set up within the segments of adult, child and adolescent, group and couple and family psychoanalytic psychotherapy.
» The EFPP organisation


EFPP Yhteystiedot

S-pstiosoite@email.com

Postiosoite P.Box.?


Powered by creantis™