kuva

OHJEITA PSYKOTERAPIAAN HAKEUTUVALLE

- EFPP Suomen kansallinen verkosto ry:n hallitus

⚫ AIKUISTEN PSYKOANALYYTTINEN YKSILÖPSYKOTERAPIA

Aikuisten psykoanalyyttinen yksilöpsykoterapia on tavoitteellista, mielenterveyden ongelman tai häiriön poistamiseen tai lieventämiseen tähtäävää ammatillista toimintaa. Aikuisten psykoanalyyttisen psykoterapian tavoitteena on asiakkaan itsetuntemuksen ja itsehavainnointikyvyn ja psyykkisen kasvun edistäminen, mikä mahdollistaa mielensisäisten ja vuorovaikutussuhteissa ilmenevien ristiriitojen, niihin liittyvien erilaisten ongelmien ja oireiden usein pysyvän helpottumisen. Psykoanalyyttinen työ perustuu vuorovaikutukseen, jossa psykoterapiaan hakeutuneen omalla henkilökohtaisella psyykkisellä työskentelyllä on keskeinen merkitys, ja siitä voikin parhaiten hyötyä ihminen, joka on kiinnostunut omasta sisäisestä maailmastaan ja on valmis tutkimaan sitä vaikeuksiensa voittamiseksi. Psyykkinen muutos rakentuu jatkuvuudessa ja psykoterapiasuhde on muutosprosessin perusta.

Psyykkisten, psykosomaattisten, vuorovaikutuksellisten ja sosiaalisten ongelmien juuret voivat olla nykyhetkessä ja/tai asiakkaan aikaisemmissa elämänkokemuksissa. Psykoanalyyttisessa yksilöpsykoterapiassa pyritäänkin havainnoimaan ja ymmärtämään laaja-alaisesti asiakkaan toimintaan vaikuttavia ajankohtaisia ja hänen elämänhistoriaansa liittyviä tietoisia ja tiedostamattomia tekijöitä. Näitä tekijöitä ja niihin liittyviä tunnekokemuksia pyritään tiedostamaan, jäsentämään ja ymmärtämään tarkastelemalla niiden ilmenemistä ja muuttumista potilaan vuorovaikutussuhteissa, myös potilaan ja psykoterapeutin välillä. Tavoitteena on saada muutoksia niihin sisäistyneisiin itseen ja muihin liittyviin mielikuviin, jotka haittaavat nykyhetkeä. Omien vaille jäämisten ja kielteisten kokemusten sureminen mahdollistaa luopumisen odotuksista ja toiveista, jotka vaille jäämisten seurauksena ovat kulkeutuneet uusiin ihmissuhteisiin.

Psykoanalyyttisessa hoidossa ollaan kiinnostuneita tunteiden ja ajatusten ilmaisemisesta ja ilmenemisestä sekä puhumalla että ei-kielellisesti esimerkiksi ilmeiden, eleiden ja vaikenemisen kautta. Pyrkimyksenä on saada puheen piiriin eri tavoin ilmaistuja kokemuksia ja muistoja, jotka ovat voineet olla siihen asti potilaan vastaanotto- ja sietokyvyn ulottumattomissa. Vähemmän tietoiset ja tiedostamattomat tarpeet, motiivit, toiveet ja pelot tulevat esiin oireissa, käyttäytymisessä, toimintoina ja unissa. Luottamuksellinen suhde potilaan ja psykoterapeutin välillä mahdollistaa vaikeiden ja aikaisemmin sietämättömien tunteiden käsittelemisen ja läpityöstämisen ja siten psyykkisen eheytymisen. Psykoanalyyttisessa psykoterapiassa on tärkeää asiakkaan oma etenemistahti, ja myös etenemistä estävien tekijöiden ymmärtäminen.

Psykoterapeutit ovat Valviran hyväksymiä ammattinimikkeen saaneita mielenterveyden ammattilaisia, joita ohjaa alan lainsäädäntö. Psykoterapeutti ammattinimikkeen saaneita psykoterapeutteja löytyy alan koulutusyhteisöjen www- sivuilta (yhteystiedot tekstin lopussa) Pitkäkestoisessa psykoanalyyttisessa psykoterapiassa käydään yleensä 2-3 kertaa viikossa ja hoito voi kestää useampia vuosia. Psykoanalyysi on psykoanalyyttisista hoitomuodoista intensiivisin ja siinä tapaamisia on 3-5 viikossa ja hoito kestää yleensä useampia vuosia. Psykodynaamisessa lyhytpsykoterapiassa käydään 1-2 kertaa viikossa ja tapaamisia on ennalta sovittu määrä, esim. 10- 20 kpl.

Yksilöpsykoterapia maksaa yleensä 70 - 95 €/ käynti. Kela tukee aikuisten psykoanalyyttista psykoterapiaa kuntoutuksena 27-67-vuotialle työ- ja opiskelukyvyn edistämiseen, ylläpitämiseen ja palauttamiseen. Vuoden 2016 alusta Kelan maksama kuntoutustuki on 57,60 € / terapiatunti. Potilaan maksettavaksi jää omavastuuosuus, jonka suuruus riippuu psykoterapeutin taksasta. Maksimissaan Kelan tukea voi saada yhteensä 200 kerralle kolmen vuoden aikana. Saadakseen Kela-tuen psykoterapiaan hakeutuvan tulee hakea psykiatrian erikoislääkäriltä B-lausunto, minkä perusteella Kela myöntää tuen. Psykoterapian maksukäytännöistä sovitaan psykoterapeutin kanssa yhdessä laaditussa psykoterapiasopimuksessa. Psykoterapian alkuhaastatteluja on yleensä 1-3, ja potilas maksaa ne itse.
Lisätietoja » http://www.kela.fi/tyoikaisille_kuntoutuspsykoterapia

Rahoitusta voi saada myös lääkinnällisenä kuntoutuksena kuntien ja sairaanhoitopiirien kuntayhtymien Valtava-varoista. Vapaaehtoisesta sairauskuluvakuutuksesta on mahdollista saada psykoterapiaan rahoitusta, mikäli se sisältyy vakuutussopimuksen ehtoihin. Työterveyshuollon kautta voidaan joskus korvata lyhytkestoista psykoterapiaa. Seurakuntien perheasiainneuvottelukeskukset tarjoavat maksutonta psykoterapiaa aikuisille.

Psykoterapeutti ammattinimikkeen saaneiden psykoterapeuttien yhteystietoja löytyy alan koulutusyhteisöjen www- sivuilta:

Etelä-Karjalan Psykoterapiaseura ry.» www.ekpsykoterapiaseura.nettisivu.org
Finlands Svenska Psykoterapiförening r.f.» www.finlands-svenska-psykoterapiforening.com
Föreningen för psykoanalytisk psykoterapi rf.» www.psykoanalytisk-psykoterapi.net
Helsingin Psykoterapiaseura ry.» www.helsinginpsykoterapiaseura.fi
Helsingin Psykoterapiayhdistys ry. Helsingfors Psykoterapiförening rf.» www.helsinginpsykoterapiayhdistys.fi
Itä-Suomen Psykoterapiayhdistys ry.» www.ispy.fi
Nuorisopsykoterapia-säätiö - Stiftelsen för ungdomspsykoterapi » www.nuorisopsykoterapia.org
Pohjanmaan Psykoterapiaseura ry. » www.pohjanmaanpsykoterapiaseura.fi
Psykoterapiasäätiö Monasteri » www.monasteri.fi
Suomen Psykiatriyhdistys ry. » www.psy.fi
Suomen Psykoanalyyttinen yhdistys » www.psykoanalyysi.com
Suomen Taideterapiayhdistys ry. » www.suomentaideterapiayhdistys.fi
Therapeia-säätiö » www.therapeia-saatio.fi
Therapeia-yhdistys ry./Therapeia Society » www.therapeia-yhdistys.fi

Norway
Norway
EFPPpic
conference

☆ EFPP Suomessa

The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy - Suomen kansallinen verkosto ry - Finlands nationella nätverk rf on psykoanalyyttistä psykoterapiakoulutusta antavien yhteisöjen ja niiden kouluttamien psykoterapeuttien yhdistys. Sen tarkoituksena on edistää ja kehittää psykoanalyyttistä psykoterapiaa Suomessa.

EFPP Suomen kansallinen verkosto on 1991 perustetun The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP) eli Euroopan Psykoanalyyttisen Psykoterapian Federaation jäsen. EFPP on Euroopan Unionin ja sen naapurimaiden alueella toimivien kansallisten psykoanalyyttisen psykoterapian verkostojen katto-organisaatio. EFPP:n 28 jäsenmaata ovat Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Israel, Italia, Kreikka, Kypros, Liettua, Luxemburg, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Serbia, Slovenia, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tsekin tasavalta, Ukraina, Venäjä, Viro, Yhdistyneet kuningaskunnat ja Turkki. Liitännäisjäsenmaita (associates) ovat Georgia, Kazakstan ja Latvia. Armenian, Bulgarian, Islannin ja Slovakian sektioilla on tarkkailijajäsenyys (observer).

EFPP:llä on verkostoja 28 jäsenmaassa ja edustaa yli 13 000 psykoanalyyttisesti suuntautunutta psykoterapeutttia.

EFPP pyrkii edistämään aikuisten, lasten ja nuorten sekä ryhmien psykoanalyyttisen psykoterapian ja sen sovellutuksien saatavuutta ja kehittämistä erityisesti julkisen sektorin mielenterveyspalveluna. Lasten ja nuorten sekä aikuisten psykoterapiakoulutuksille, ryhmäpsykoterapiakoulutuksille sekä pari- ja perhepsykoterapiakoulutuksille on määritetty yleiseurooppalaiset koulutusstandardit.
» Lisää EFPPstä

☆ EFPP i Finland

The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy - Suomen kansallinen verkosto ry - Finlands nationella nätverk rf är ett nationellt nätverk för organisationer och av dem skolade psykoterapeutermedlemmar med psykoanalytisk psykoterapeutisk inriktning. Dess målsättning är att främja och utveckla psykoanalytisk psykoterapi i Finland. EFPP i Finland är en nationell medlem i The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP), Federationen för Europas Psykoanalyutiska Psykoterapi (EFPP), en organisation som grundades 1991. EFPP verkar som en takorganisation for nationella nätverk inom psykoanalytisk psykoterapi inom länder hörande till EU samt i närstående länder. EFPP har 28 medlemsländer: Nederländerna, Belgien, Spanien, Irland, Israel, Italien, Grekland, Cypern, Lettland, Luxemburg, Norge, Portugal, Polen, Frankrike, Rumänien, Sverige, Tyskland, Serbien, Slovenien, Finland, Schweiz, Danmark, Tjeckien, Ukraina, Ryssland, Estland, Storbritannien och Turkiet. Följande länder har status som associerade: Georgien, Kazakstan, och Latvien. Sektioner i Armenian, Bulgarian, Island och Slovakien har observatörsstatus.

EFPP har medlemmar och nätverk i 28 länder och representerar över 13 000 psykoanalytiskt orienterade psykoterapeuter.

EFPP eftersträvar att främja tillgängligheten och utvecklingen av psykoanalytisk psykoterapi samt dess applikationer främst inom den offentliga sektorn för mentalvårdstränster. Alleuropeiska skolningsstandarder har definierats for skolningen inom individualpsykoterapi med vuxna, psykoterapi med barn och ungdomar, psykoanalytisk gruppsykoterapi samt psykoanalytisk par- och familjeterapi.
» Mera om EFPP

☆ EFPP in Finland

The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy - Suomen kansallinen verkosto ry - Finlands nationella nätverk rf is the Finnish national network of organisations and of these educated psychotherapists within psychoanalytic psychotherapy. Its objectives are to support and develop psychoanalytic psychotherapy in Finland. EFPP in Finland is a national member within the The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP) established in 1991. The EFPP is a European umbrella organisation within psychoanalytic psychotherapy in countries within the EU as well as in related countries. The EFPP represents some 13,000 psychoanalytic psychotherapists and has national member networks in 28 countries: Belgium, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Republic of Ireland, Israel, Italy, Lithuania, Luxembourg, The Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russia, Serbia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, The United Kingdom, Ukraine. The following countries have been accepted for associate member status: Georgia, Kazakhstan, and Latvia. Sections in Armenia, Bulgaria, Iceland, and Slovakia have observer status.

EFPP strives to support the availability and development of psychoanalytic psychotherapy and their applications above all within the public mental health sector. European training standards for psychoanalytic psychotherapists have been set up within the segments of adult, child and adolescent, group and couple and family psychoanalytic psychotherapy.
» The EFPP organisation


EFPP Yhteystiedot

S-pstiosoite@email.com

Postiosoite P.Box.?


Powered by creantis™