kuva

PSYKOTERAPIAKOULUTUS SUOMESSA

Psykoterapeuttikoulutuksen järjestäminen yhteistyössä yliopistojen kanssa

Valtioneuvosto antoi 16.12 2010 asetuksen psykoterapeuttikoulutusten järjestämisestä yliopistojen yhteydessä tapahtuvaksi vuoden 2012 alusta.

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Valviran järjestämässä tiedotus- ja keskustelutilaisuudessa 2.3.2011 todettiin psykoterapeuttikoulutusten olevan resurssi yliopistoille, sekä koulutusten sisällön että psykoterapiatutkimuksen, erityisesti potilastapaustutkimuksen, osalta. Psykoterapeuttikoulutusten status nousee, ne on todettu yliopistokelpoisiksi. Yhteistyön arvioitiin toteutuvan erilaisin mallein eri yliopistoissa ja koulutusohjelmissa. Psykoterapiakoulutusyhteisöt odottavat yliopistoilta ja täydennyskoulutuslaitoksilta resursseja hallinnointiin ja budjetointiin. Toisaalta tietojenantovelvollisuus esimerkiksi opiskelijavalintojen perusteista lisääntyy. Tähän yliopistoilla on annettavana juridista asiantuntemusta.

Psykoterapiakoulutusyhteisöjen on erittäin tärkeätä aloittaa yhteistyö psykoterapiakoulutuskonsortion työtä jatkamaan kutsutun uuden konsortion kanssa. Konsortioon on dekaani on nimennyt edustajan jokaiselta maan psykologian, psykiatrian ja lastenpsykiatrian ainelaitokselta, yhteensä 17. Konsortion puheenjohtaja on prof. Jorma Piha.

Koulutustoimikunnat ja eettiset toimikunnat ovat psykoterapiakoulutusten suunnittelun ja toteuttamisen keskeiset elimet yhteisöissä: ne valitsevat opettajat ja opiskelijat, suunnittelevat koulutusten sisällön ja seuraavat opiskelijoiden etenemistä. Yhteistyö konsortion kanssa on erittäin tärkeää, jotta löydetään yhteistyömuodot itsenäisten psykoterapiakoulutusyhteisöjen ja yliopistojen välille koulutustoimikuntien ja eettisten toimikuntien kautta.

Tavoite on mahdollisesti psykodynaamisten koulutusyhteisöjen yhteisen mallin löytäminen yhteistyölle yliopistojen kanssa, EFPP:n kriteereiden ja Valviran kriteereiden mukaisen psykoterapeuttikoulutuksen toteutuminen psykoanalyyttisessa psykoterapeuttikoulutuksessa ja psykoanalyyttisen psykoterapeuttikoulutuksen ja tutkimuksen aseman vahvistaminen yliopistokentässä.

Yhteistyö ulkomaisten yliopistojen kanssa on mahdollista, mikä avaa psykodynaamisessa psykoterapiassa mahdollisuuksia yhteistyöhön EFPP:n jäsenmaiden yliopistojen kanssa.

Koska koulutusten kustannukset tulevat edelleen kokonaan koulutettavien maksettaviksi, ja etukäteissuunnittelu tapahtuu kouluttajien palkattomana työnä, pyritään toimimaan yhteiskunnallisen rahoituksen saamiseksi sekä opiskelun että suunnittelun kustannuksiin.

Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta
Valtioneuvoston asetus

Valtakunnallisen yliopistojen psykoterapeuttikoulutuskonsortion
- loppuraportti 3.12.2009 Loppuraportti - valtakunnallinen.
- suositus psykoterapeuttikoulutuksen opintopisteistä Opintopisteet.
- kannanotto psykoterapeuttikoulutusta edeltävistä lisäopinnoista Lisäopinnot.
- muistio psykoterapeuttikouluttajakoulutus (29.1.2013 ja 18.2.2013)
Linkki lisäopintoihin

Psyko
a2

☆ EFPP Suomessa

The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy - Suomen kansallinen verkosto ry - Finlands nationella nätverk rf on psykoanalyyttistä psykoterapiakoulutusta antavien yhteisöjen ja niiden kouluttamien psykoterapeuttien yhdistys. Sen tarkoituksena on edistää ja kehittää psykoanalyyttistä psykoterapiaa Suomessa.

EFPP Suomen kansallinen verkosto on 1991 perustetun The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP) eli Euroopan Psykoanalyyttisen Psykoterapian Federaation jäsen. EFPP on Euroopan Unionin ja sen naapurimaiden alueella toimivien kansallisten psykoanalyyttisen psykoterapian verkostojen katto-organisaatio.

EFPP:n 30 jäsenmaata ovat Alankomaat, Belgia, Espanja, Iso-Britannia, Irlanti, Israel, Italia, Kreikka, Kroatia, Kypros, Liettua, Luxemburg, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Serbia, Slovakia, Slovenia, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tsekin tasavalta, Ukraina, Venäjä, Viro ja Turkki. Liitännäisjäsenmaita (associates) ovat Armenia, Georgia, Kazakstan, Latvia ja Bulgaria. Moldovan jaoksilla on federaatiossa tarkkailijajäsenyys (observer).

EFPP:llä on verkostoja 30 jäsenmaassa ja edustaa yli 13 000 psykoanalyyttisesti suuntautunutta psykoterapeuttia.

EFPP pyrkii edistämään aikuisten, lasten ja nuorten, parien ja perheiden sekä ryhmien psykoanalyyttisen psykoterapian ja sen sovellutuksien saatavuutta ja kehittämistä erityisesti julkisen sektorin mielenterveyspalveluna. Lasten ja nuorten sekä aikuisten psykoterapiakoulutuksille, ryhmäpsykoterapiakoulutuksille sekä pari- ja perhepsykoterapiakoulutuksille on määritetty yleiseurooppalaiset koulutusstandardit.
» Lisää EFPPstä

☆ EFPP i Finland

The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy - Suomen kansallinen verkosto ry - Finlands nationella nätverk rf är ett nationellt nätverk för organisationer och av dem skolade psykoterapeutermedlemmar med psykoanalytisk psykoterapeutisk inriktning. Dess målsättning är att främja och utveckla psykoanalytisk psykoterapi i Finland. EFPP i Finland är en nationell medlem i The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP), Federationen för Europas Psykoanalyutiska Psykoterapi (EFPP), en organisation som grundades 1991. EFPP verkar som en takorganisation for nationella nätverk inom psykoanalytisk psykoterapi inom länder hörande till EU samt i närstående länder.

EFPP har 30 medlemsländer: Nederländerna, Belgien, Spanien, Irland, Israel, Italien, Grekland, Kroatien, Cypern, Lettland, Luxemburg, Norge, Portugal, Polen, Frankrike, Rumänien, Sverige, Tyskland, Serbien, Slovakien, Slovenien, Finland, Schweiz, Danmark, Tjeckien, Ukraina, Ryssland, Estland, Storbritannien och Turkiet. Följande länder har status som associerade: Armenien, Georgien, Latvien, Kazakstan, och Bulgarien. Sektioner i Moldova har observatörsstatus.

EFPP har medlemmar och nätverk i 30 länder och representerar över 13 000 psykoanalytiskt orienterade psykoterapeuter.

EFPP eftersträvar att främja tillgängligheten och utvecklingen av psykoanalytisk psykoterapi samt dess applikationer främst inom den offentliga sektorn för mentalvårdstränster. Alleuropeiska skolningsstandarder har definierats for skolningen inom individualpsykoterapi med vuxna, psykoterapi med barn och ungdomar, psykoanalytisk gruppsykoterapi samt psykoanalytisk par- och familjeterapi.
» Mera om EFPP

☆ EFPP in Finland

The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy - Suomen kansallinen verkosto ry - Finlands nationella nätverk rf is the Finnish national network of organisations and of these educated psychotherapists within psychoanalytic psychotherapy. Its objectives are to support and develop psychoanalytic psychotherapy in Finland. EFPP in Finland is a national member within the The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP) established in 1991. The EFPP is a European umbrella organisation within psychoanalytic psychotherapy in countries within the EU as well as in related countries.

The EFPP represents some 13,000 psychoanalytic psychotherapists and has national member networks in 30 countries: Belgium, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Republic of Ireland, Israel, Italy, Lithuania, Luxembourg, The Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russia, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, The United Kingdom, Ukraine and Turkey. The following countries have been accepted for associate member status: Armenia, Georgia, Kazakhstan, and Latvia. Sections in Moldavia have observer status.

EFPP strives to support the availability and development of psychoanalytic psychotherapy and their applications above all within the public mental health sector. European training standards for psychoanalytic psychotherapists have been set up within the segments of adult, child and adolescent, group and couple and family psychoanalytic psychotherapy.
» The EFPP organisation


EFPP Yhteystiedot

tiedotus@efpp-finland.org

koulutus@efpp-finland.org


Powered by creantis™