kuva

EFPP KANNANOTOT

⚫ Efpp Suomen kansallinen verkosto ry:n kannanotto liittyen Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston (PALKO) 12.6.2018 antamaan suositusluonnokseen:
Psykoterapiat ja muut psykososiaaliset hoito- ja kuntoutusmenetelmät mielenterveys- ja päihdehäiriöiden hoidossa
» Kannanotto

⚫ Efpp Suomen kansallinen verkosto ry:n kannanotto perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikolle kuntoutuspsykoterapian järjestämiseksi sote-uudistuksessa (linkkiin sama tiedosto kuin Ajankohtaista-palstalla)
» Facebook » Kannanotto

⚫ EFPP Suomen kansallinen verkosto ry:n edustajat tapasivat sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilan 27.10.2017
» Kannanotto

⚫ Efpp Suomen kansallinen verkosto ry:n kannanotto Sosiaali- ja terveysministeriön Kuntoutuksen uudistamiskomitealle 13.3.2017 Kansaneläkelaitoksen korvaama kuntoutuspsykoterapia tulee säilyttää ja sitä tulee kehittää.
» Kannanotto

⚫ Efpp Suomen kansallinen verkosto ry:n hallituksen lausunto sote- ja maakuntauudistusta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta Asia: Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus ja psykoterapian järjestäminen
» Lausunto

⚫ Efpp Suomen kansallinen verkosto ry:n lausunto 2.1.2015: Lausunto luonnoksesta verohallinnon päivitetyksi ohjeeksi terveyden- ja sairaanhoidon arvonlisäverotus Diaarinumero A196/200/2014
» Lausunto

⚫ Valtakunnallinen yliopistojen psykoterapeuttikoulutuskonsortion lausunto 16.6.2014 opetus- ja kulttuuriministeriön luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta (säännökset erikoistumiskoulutuksista)
» Lausunto

⚫ EFPP Suomen kansallinen verkoston ry:n tukikannanotto Psykoterapeuttikoulutuskonsortion lausunnolle 30.7.2014
» Tukikannanotto

⚫ EFPP Suomen kansallinen verkosto ry:n lausunto 6.11.2013: Terveyden- ja sairaanhoidin arvolisäverotus Verohallinnon ohje dnro A160/200/213, luonnos 11.10.2013
» Lausunto 6.11.2013

⚫ EFPP Suomen kansallinen verkosto ry:n kannanotto 21.10.2013: Psykoterapeutin koulutustason huomioonottaminen Kelan kuntoutuspsykoterapian enimmäiskorvauksissa
» Kannanotto

⚫ EFPP Suomen kansallinen verkosto ry:n kirjelmä 19.6.2013: Kelan kuntoutuspsykoterapian korvaustason nostamisen mahdollistavien varojen budjetoiminen vuoden 2014 valtiontalouden budjettiin.
» EFPP kirjelmä

⚫ EFPP Suomen kansallinen verkosto / EFPP Finlands nationella nätverk lähetti syksyllä 2008 eduskunnalle, valtioneuvostolle, Kansaneläkelaitoksen terveys- ja toimeentuloturvaosastolle, sosiaali- ja terveysministeriöön, Kuntaliittoon, sairaanhoitopiireihin sekä tiedotusvälineille kannanoton psykoterapioiden järjestämiseksi.
» Kannanotto

⚫ EFPP:n Suomen verkosto otti toukokuussa 2009 kantaa suunnitelmaan psykoterapiakoulutusten siirtymiseen korkeakouluihin tai niiden kanssa tehtäväksi yhteistyöksi. –Hallituksen ja jäsenjärjestöjen edustajat olivat syksyllä 2009 Tampereella valtakunnallisen yliopistojen psykoterapeuttikoulutuskonsortion järjestämässä kuulemistilaisuudessa. Konsortio antoi 2.12.2009 raporttinsa psykoterapeuttikoulutuksen uudistamisesta.
» Lausunto

⚫ EFPP Suomen kansallinen verkosto / EFPP Finlands nationella nätverk tukee Mielenterveyden keskusliiton, Suomen Psykologiliiton ja Suomen Psykiatriyhdistyksen valtioneuvostolle ja vastaavalle ministerille (Paula Risikko) 11. marraskuuta 2011 osoittamaa aloitetta, jossa pyydetään kuntoutuspsykoterapioiden korvaustason nostamisesta keskimäärin 25 % kaikissa Kelan tukemissa psykoterapiakuntoutuksen muodoissa 2012 aikana.
» Kannanotto

⚫ HUS on linjannut meneillään olevassa psykoterapiapalvelujen kilpailutuksessa osan Valviran hyväksymistä psykoterapeuteista kilpailutuksen ulkopuolelle peruskoulutuksen perusteella. Tämä koskee mm. psykoterapeutteja, joiden pohjakoulutus on toimintaterapeutti tai sosiaalityöntekijä. EFPP Suomen verkoston hallitus pyytää perusteluja linjaukselle ja asian korjaamista siten, että psykoterapeutit, joilla on toimintaterapeutin tai sosiaalityöntekijän ammatillinen pohjakoulutus hyväksyttäisiin kilpailutukseen. Toimintaterapeutin ja sosiaalityöntekijän koulutus on Valviran hyväksymä pohjakoulutus psykoterapeuteille.
» Kannanotto

Kannanotot
a2

☆ EFPP Suomessa

The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy - Suomen kansallinen verkosto ry - Finlands nationella nätverk rf on psykoanalyyttistä psykoterapiakoulutusta antavien yhteisöjen ja niiden kouluttamien psykoterapeuttien yhdistys. Sen tarkoituksena on edistää ja kehittää psykoanalyyttistä psykoterapiaa Suomessa.

EFPP Suomen kansallinen verkosto on 1991 perustetun The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP) eli Euroopan Psykoanalyyttisen Psykoterapian Federaation jäsen. EFPP on Euroopan Unionin ja sen naapurimaiden alueella toimivien kansallisten psykoanalyyttisen psykoterapian verkostojen katto-organisaatio. EFPP:n 28 jäsenmaata ovat Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Israel, Italia, Kreikka, Kypros, Liettua, Luxemburg, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Serbia, Slovenia, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tsekin tasavalta, Ukraina, Venäjä, Viro, Yhdistyneet kuningaskunnat ja Turkki. Liitännäisjäsenmaita (associates) ovat Georgia, Kazakstan ja Latvia. Armenian, Bulgarian, Islannin ja Slovakian sektioilla on tarkkailijajäsenyys (observer).

EFPP:llä on verkostoja 28 jäsenmaassa ja edustaa yli 13 000 psykoanalyyttisesti suuntautunutta psykoterapeutttia.

EFPP pyrkii edistämään aikuisten, lasten ja nuorten sekä ryhmien psykoanalyyttisen psykoterapian ja sen sovellutuksien saatavuutta ja kehittämistä erityisesti julkisen sektorin mielenterveyspalveluna. Lasten ja nuorten sekä aikuisten psykoterapiakoulutuksille, ryhmäpsykoterapiakoulutuksille sekä pari- ja perhepsykoterapiakoulutuksille on määritetty yleiseurooppalaiset koulutusstandardit.
» Lisää EFPPstä

☆ EFPP i Finland

The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy - Suomen kansallinen verkosto ry - Finlands nationella nätverk rf är ett nationellt nätverk för organisationer och av dem skolade psykoterapeutermedlemmar med psykoanalytisk psykoterapeutisk inriktning. Dess målsättning är att främja och utveckla psykoanalytisk psykoterapi i Finland. EFPP i Finland är en nationell medlem i The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP), Federationen för Europas Psykoanalyutiska Psykoterapi (EFPP), en organisation som grundades 1991. EFPP verkar som en takorganisation for nationella nätverk inom psykoanalytisk psykoterapi inom länder hörande till EU samt i närstående länder. EFPP har 28 medlemsländer: Nederländerna, Belgien, Spanien, Irland, Israel, Italien, Grekland, Cypern, Lettland, Luxemburg, Norge, Portugal, Polen, Frankrike, Rumänien, Sverige, Tyskland, Serbien, Slovenien, Finland, Schweiz, Danmark, Tjeckien, Ukraina, Ryssland, Estland, Storbritannien och Turkiet. Följande länder har status som associerade: Georgien, Kazakstan, och Latvien. Sektioner i Armenian, Bulgarian, Island och Slovakien har observatörsstatus.

EFPP har medlemmar och nätverk i 28 länder och representerar över 13 000 psykoanalytiskt orienterade psykoterapeuter.

EFPP eftersträvar att främja tillgängligheten och utvecklingen av psykoanalytisk psykoterapi samt dess applikationer främst inom den offentliga sektorn för mentalvårdstränster. Alleuropeiska skolningsstandarder har definierats for skolningen inom individualpsykoterapi med vuxna, psykoterapi med barn och ungdomar, psykoanalytisk gruppsykoterapi samt psykoanalytisk par- och familjeterapi.
» Mera om EFPP

☆ EFPP in Finland

The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy - Suomen kansallinen verkosto ry - Finlands nationella nätverk rf is the Finnish national network of organisations and of these educated psychotherapists within psychoanalytic psychotherapy. Its objectives are to support and develop psychoanalytic psychotherapy in Finland. EFPP in Finland is a national member within the The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP) established in 1991. The EFPP is a European umbrella organisation within psychoanalytic psychotherapy in countries within the EU as well as in related countries. The EFPP represents some 13,000 psychoanalytic psychotherapists and has national member networks in 28 countries: Belgium, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Republic of Ireland, Israel, Italy, Lithuania, Luxembourg, The Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russia, Serbia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, The United Kingdom, Ukraine. The following countries have been accepted for associate member status: Georgia, Kazakhstan, and Latvia. Sections in Armenia, Bulgaria, Iceland, and Slovakia have observer status.

EFPP strives to support the availability and development of psychoanalytic psychotherapy and their applications above all within the public mental health sector. European training standards for psychoanalytic psychotherapists have been set up within the segments of adult, child and adolescent, group and couple and family psychoanalytic psychotherapy.
» The EFPP organisation


EFPP Yhteystiedot

tiedotus@efpp-finland.org


Powered by creantis™